100+

Iryna Volnytska

President at SET University